OPSLAGSTAVLEN

Hegnet langs Brombærvænget

Hegnet mod øst må IKKE klippes af grundejerne.

Med ønsket om et pænt og ensartet hegn mellem landmandsens mark og Brombærvænget er der lavet aftale med landmanden og entreprenøren om klipning før Skt. Hans.

Det henstilles derfor til grundejerne at undlade selv at klippe i dette hegn.

Bestyrelsen

 

Ny i bestyrelsen

Velkommen til Anders Hundevadt, som indtræder i bestyrelsen efter Peter Petersen, som har solgt sit sommerhus i Trappendal.

Bestyrelsen

 

Skt. Hans aften søndag den 23. juni kl. 20.30

Alle er velkomne til Skt. Hans aften i Trappendal.

Grundejerforeningen holder traditionen tro Skt. Hans aften på strandareslet.

Efter aftale vil bålmaterialet blive leveret af gårdejer Knud Ottosen.

Øl og vand kan købes.

Bestyrelsen

 

Nyt på legepladsen

En blå hval er "strandet" i et hjørne af legepladsen.

I forbindelse med den igangværende renovering af legepladsen er der nu foruden udskiftning af gamle træstammer også ankommet nye legeredskaber.

Bestyrelsen

Ny badebro etableret

Den 4. maj kl. 19: Så er den nye badebro bygget op.

Efter en fremragende arbejdsindsats af 9 ældre herrer står den nye badebro efter 11 timers hårdt arbejde i kulde og blæst nu klar til ibrugtagning.

Stor tak til alle medvirkende for veludført arbejde.

Bestyrelsen

Tydelig adresselabel på postkassen?

En tydelig adresselabel gør det lettere for postbudet.

Hvis man ønsker en ny og tydelig adresselabel på sin postkasse, kan man få udskrevet en ny ved at rette henvendelse til bestyrelsen - evt. via hjemmesidens kontaktformular.

Bestyrelsen

Vis hensyn

En venlig henstilling kan ofte være frugtbar.

Grundejerforeningen henstiller til medlemmerne, at de bestræber sig på ikke at slås græs eller arbejde med støjende maskiner tidligt om morgenen, sent om aftenen eller i tidsrummet mellem kl. 12.00 og kl. 14.00. 

Alle ønseks en god sommer.

Bestyrelsen

Grønt lys for borde-bænkesæt

Værsgo at tage plads og nyd udsigten over Lillebælt.

By- og Udviklingsforvaltningen, Kolding Kommune, har ligesom Kystdirektoratet nu givet grønt lys for placeringen af strandarealets borde-bænkesæt jfr. NOTATARK.

Bestyrelsen

 

Blomsterkummerne

Fint arbejde !

Det er planen, at alle blomsterkummer i Trappendal skal males hvide og beplantes med blomster, blomsterbuske e.l. i 2019.

Flere steder har flittige og hjælpsomme grundejere allerede forskønnet området med maling og beplantning af flere af blomsterkummerne.

Tak for indsatsatsen.

Bestyrelsen

Velkommen i arbejdsgruppen

Foruden arbejde vil dagen også indeholde lidt mad.

Marianne Lund tilbyder at være tovholder for en arbejdsgruppe, der kan mødes til en fælles arbejdsdag og være med til at forskønne området med f.eks. maling og beplantning af blomsterkummer og male borde/bænke:

Foreløbig er vi fire seje piger,så kom frit frem, det vil være sjovere, jo flere vi er". 

Tilmelding til arbejdsgruppen:

Marianne Lund, Græsvangen 5, 6094 Hejls, - mjpsommerhus@live.dk - tlf. 40 16 75 92.

Tak for et godt initiativ.

Bestyrelsen

 

 

Nærmeste hjertestarter

Den nærmeste hjertestarter findes på Overbakken 1

Der findes flere hjertestartere i området 6094 Hejls.

Den nærmeste hjertestarter findes i Teglgårdens sommerhusområde på adressen Overbakken 1.

Find hjertestarter på dette KORT

Bestyrelsen

Få 2.000 kr. for din gamle brændeovn

Ikke alle brændeovne har fået tildelt "Svanemærket".

Hvis man har en brændeovn fra 1994 eller før, er der en skrotningspræmie på 2.000 kr.

Regeringen har etableret en skrotningsordning for gamle brændeovne, som løber i perioden 2019-2020.

Skrotningspræmien fordeles efter først-til-mølle princippet. Læs mere HER

Bestyrelsen

 

Sådan får du ild i din brændeovn

Tænd op i brændeovnen på en miljøvenlig måde.

Se skorstensfejermester Henrik B. Jensens anbefalinger HER

Bestyrelsen

Nye vejskilte

De nye tydelige vejskilte pynter op i landskabet.

Stor tilfredshed med Kolding Kommunes udskiftning af udtjente vejskilte.

Bestyrelsen

 

 

Nye igloer

Sådan ser det ud, når affaldssorteringenen fungerer.

For enden af P-pladsen er der placeret 5 igloer, som skulle lette affaldssorteringen.

Håndtering af affald kan læses HER

Bestyrelsen

Ny sti anlagt

Den nyanlagte sti mellem Trappendal og Teglgården.

Grundejerforeningerne Trappendal, Teglgaarden og Mindegårdens Sommerland har i fællesskab med Kolding Kommune anlagt en stiforbindelse fra Trappendal via Søndervang til Havnevej. 

Bestyrelsen

 

Pas på bløde rabatter

Tunge køretøjer anbefales parkeret på P-pladsen.

Hvis tunge køretøjer kommer uden for vejene, kan der let opstå dybe hjulspor, hvor rabatterne er bløde. Skadevolderen holdes ansvarlig.

Hvis skaden er sket, ønskes bestyrelsen orienteret. 

Bestyrelsen

Velkomstfolder

Lokale ejendomsmæglere oplyser ofte om ejerskifter.

Grundejerforeningens velkomstsfolder "Velkommen til Trappendal" udsendes til nye grundejere.

Folderens tekst kan også læses HER.

Kassereren udsender velkomstfolderen til nye grundejere, så snart et ejerskifte er kendt.

Bestyrelsen

 

 

Ny privatadresse?

Husk også at oplyse om ændring af privatadresse.

Listen over foreningens medlemmer opdateres løbende.

Der appelleres derfor til at give os oplysninger om nye data.

På forhånd tak.

Bestyrelsen 

Ejerskifte ?

HUSK at orientere kassereren om ejerskifte rettidigt.

Det er vigtigt at give kassereren besked om ejerskifte jfr. vedtægtens § 4:

”Foreningen skal underrettes om ejerskifte og dermed medlemsskifte, og indtil dette har fundet sted, hæfter sælger for kontingentet.”

Bestyrelsen

 

E-mailadresser efterlyses

E-post er hurtigere og billigere end almindelig post.

Da den væsentligste kommunikation mellem grundejere og bestyrelse foregår elektronisk, opfordres grundejerforeningens medlemmer til at oplyse anvendelig e-mailadresse til bestyrelsen - og evt. også et telefonnummer.

Man er velkommen til at anvende denne hjemmesides kontaktformular, "KONTAKT BESTYRELSEN".

Se evt. vejledningen HER.

På forhånd tak

Bestyrelsen

Oplevelser

Kolding by og omegn byder altid på mange oplevelser.

Grundejerne og deres gæster kan søge inspiration til forskellige oplevelser i Kolding Kommune på disse links:

www.visitkolding.dk

www.oplevkolding.dk

www.kort.oplevkolding.dk

www.Koldinghus.dk

www.destination-lillebaelt.dk/lillebaelt/brochuremateriale

Bestyrelsen

Åbne postkasser

Åbne postkasser kan bruges til "særlige" forsendelser.

Der er flere postkasser, som står åbne og er ulåste.

Halvåbne postkasser skæmmer områdets postkasseanlæg og gør det desuden muligt for enhver at misbruge disse postkasser til uønskede forsendelser.

Det anbefales derfor at få dem låst.

Flere postkasser har utydelige adresser. 

Bestyrelsen

Nøgler

Bestyrelsen har reservenøgler til de fleste postkasser.

Der er kommet en ny hængelås på bommen ved P-pladsen.

De grundejere, som har en båd og ønsker at sætte den i vandet, kan mod at betale 100 kr.  rekvirere en nøgle til bommen hos bestyrelsens sekretær, Marianne Lund, som kan kontaktes via mail: mjpsommerhus@live.dk eller telefon 40 16 75 92.

Det vil blive registreret, hvem der får udleveret en nøgle.

Bestyrelsen

Min postkasse?

Den enkelte grundejer er ansvarlig for sin postkasse.

Husk at tømme postkassen jævnligt!

På Elkærgårdvej og Trappendalvej er der postkasseanlæg, som er tilknyttet hovedparten af grundeejerforeningens parceller. Hver enkelt grundejer er ansvarlig for sin egen postkasse.

Hvis man har mistet nøglen til sin postkasse i ét af disse anlæg, kan man i de fleste tilfælde mod betaling få anskaffet en ny hos bestyrelsens sekretær, Peter Petersen via mail:  pps@arkil.dk eller telefon 23 73 45 45.

Bestyrelsen 

Grus til fri afbenyttelse

Stakke med stabilgrus er udlagt til fri afbenyttelse

På Elkærgårdvej og Trappendalvej er der stakke med stabilgrus til Trappendals grundejere.

Bestyrelsen

"Giv et praj" til Kolding Kommune

Huller i vejen? Observeret hærværk? Giv et praj.

Flere hunde-i-snor-skilte

De nye skilte har tekst med "Hund i snor" på 3 sprog.
Med ønsket om at få alle hunde i snor i Trappendal, er der opsat flere Hunde skal føres i snor-skilte

Bestyrelsen

Appel til trafikanterne

En lavere hastighed kan ofte være passende.

Af hensyn til såvel medtrafikanter som til vejenes beskaffenhed appelleres til "Kørsel med omtanke".

Bestyrelsen

Kun "levende" hegn

Ovenstående hegn er ikke et "levende" hegn.

Kolding Kommune fastslår i en henvendelse til bestyrelsen medio 2018, at Byplanvedtægt nr. 5 for sommerhusområdet Trappendal fortsat er gældende.

Om etablering af hegn står der i § 5 stk. 6 følgende: ”Hegn i naboskel og mod vej og sti må kun etableres som levende hegn med max. højde på 1,80 m”.

Alle andre former for hegn som f.eks. stakit er således ikke i overensstemmelse med gældende vedtægt.

Bestyrelsen.

Tydeligt husnummer på alle sommerhuse ?

Tidens tand kan nemt sætte sit præg mange steder.

Det kan være en god idé at efterse, om husnummeret på ens eget sommerhus er let at få øje på.

Bestyrelsen

Campingvogne ?

Det er i strid med byplanvedtægtens og byggelovens bestemmelser at opstille campingvogne mere eller mindre permanent i sommerhusområdet. 

Læs HER

Bestyrelsen

Affald i læhegn ?

Tomme øldåser og plast hører ikke hjemme i læhegn.

Der må ikke kastes affald eller grenafklip i læhegn eller på fællesarealer.

Bestyrelsen

Synlige skelpæle ?

En markeringspæl kan evt. gøre skellet mere synligt.

På baggrund af en henvendelse fra Kolding Kommune til Grundejerforeningen Trappendal vedrørende tilsyn af hegn er der behov for en tydelig markering af parcellernes skelpæle.       

Man skal derfor anmode om, at alle skelpæle bliver synlige - evt. med en særlig markering.

Bestyrelsen

Max. højde: 1,80 m !

Det er den enkelte grundejer, der har ansvaret for ikke at have nogen hæk, der er højere end 1,80 m.

"Hegn i naboskel og mod vej og sti må kun etableres som levende hegn med en max. højde på 1,80 m".

Manglende efterlevelse af denne vedtægt kan medføre påbud og indberetning til Kolding Kommune.

Bestyrelsen

Hegnet langs landmandens mark

Hegnet ønskes klippet i en højde af minimum 1 m.

Grundejerforeningen har ansvaret for beskæringen af bl.a. det nord-sydgående hegn øst for Brombærvænget - langs landmandens mark.

Bestyrelsen

Beskæring - Hvem? - Hvordan? - Hvornår?

Grundejerne må gerne hjælpe til med beskæringen

Kolding Kommunes annvisninger for beskæring og vedligeholdelse af hegn kan læses HER

Grundejernes ansvar: Hegn i naboskel (=hæk) og mod vej og sti må kun etableres som levende hegn med en max. højde på 1,80 m. 

Grundejerforeningens ansvar: Alle øvrige hegn.

Bestyrelsen

Beskæring og fældning

Nogle træer skaber utryghed i nabolaget.

Kolding Kommune har givet tilladelse til beskæring og/eller fældning af udvalgte træer.

Træet på billedet anbefales beskåret.

Bestyrelsen