OPSLAGSTAVLEN

FEJL I OPKRÆVNING !

Afvis betaling på 1.800 kr. hos BetalingsService!

Der er sket en beklagelig fejl, idet kontingentopkrævningen for 2020 skal være 1.000 kr. og ikke 1.800 kr. som i 2019, hvor der sammen med kontingentet blev opkrævet et engangsbeløb på 800 kr. til den nye badebro.

Fejlen er desværre opdaget så sent, så kørslen hos Betalingsservice var gennemført og ikke kunne stoppes eller rettes. En ny rettet udskrivning vil ikke være praktisk mulig.

Vi giver hermed en anvisning på, hvorledes vi bedst muligt gennemfører årets kontingent opkrævning med forfald den 10. marts 2020:

Er du tilmeldt Betalingsservice:

Du skal afvise din automatiske betaling. Herefter foretage en overførsel på 1.000 kr. til Danske Bank, reg.nr. 3733 konto 850066099. Det er vigtigt, at man anfører sommerhusets adresse.

Har du modtaget Indbetalingskort:

Du bedes bruge det modtagne indbetalingskort, men indbetale 1.000 kr. og ikke som anført 1.800 kr.

Skulle der være grundejere, som fejlagtigt har indbetalt 1.800 kr., vil det overskydende beløb omgående blive tilbagebetalt.

Bestyrelsen

De voldsomme regnskyl i februar giver problemer mange steder. Billederne her er fra Langgyde, hvor Kolding Kommune i øjeblikket undersøger, hvordan vejafvandingen i grøften er tilkoblet. Den lokale entreprenør, Martin Gadegaard, har lovet at følge udviklingen.

E-mailadresser efterlyses

E-post er hurtigere og billigere end almindelig post.

Da den væsentligste kommunikation mellem grundejere og bestyrelse foregår elektronisk, opfordres grundejerforeningens medlemmer til at oplyse anvendelig e-mailadresse til bestyrelsen - og evt. også et telefonnummer.

Ca. 70 % af grundejerne er pt. registreret med mailadresse og telefonnummer. Hvis man har fået en ny mailadresse, hører vi det naturligvis også gerne. 

Man er velkommen til at anvende denne hjemmesides kontaktformular, "KONTAKT BESTYRELSEN".

Se evt. vejledningen HER.

Man kan også blot sende sin mailadresse og tlf.nr. direkte til jespersenaage@gmail.com.

På forhånd tak

Bestyrelsen

Problemer med drænvand

Det kan ofte være svært at komme tørskoet forbi.

Der arbejdes på at få løst problemet med udsivning af drænvand ved Trappendalvej 51. Kolding Kommune er inddraget og har ydet juridisk bistand. 

Bestyrelsen

Voldsom regn den 11. og 12. oktober

Huller i vejen er farlige for trafikken - især i mørke.

Takket være en årvågen grundejer og en entreprenør, der også rykker ud en tidlig lørdag morgen, nåede de færreste at opleve dette syn på Hasselvænget. 

Tak for hurtig respons. 

Bestyrelsen

"Store plantedag" lørdag den 12. oktober 2019

Også tak til vejrguderne for en god “starthjælp”.

I alt 55 kummer blev tilplantet i løbet af dagen.

Tak til alle, der har bidraget til forskønnelsen af området.

Tak til Marianne og Jens Peter for organisering og opvartning.

Bestyrelsen

 

Ny privatadresse?

Husk også at oplyse om ændring af privatadresse.

Listen over foreningens medlemmer opdateres løbende.

Der appelleres derfor til at give os oplysninger om nye data.

På forhånd tak.

Bestyrelsen 

Ejerskifte ?

HUSK at orientere kassereren om ejerskifte rettidigt.

Det er vigtigt at give kassereren besked om ejerskifte jfr. vedtægtens § 4:

”Foreningen skal underrettes om ejerskifte og dermed medlemsskifte, og indtil dette har fundet sted, hæfter sælger for kontingentet.”

Bestyrelsen

 

Trampestien

Så smukt kan naturens egne materialer genbruges.

Trampestien er belagt med flis, så det skulle være muligt at kunne nyde årstidens farver i skoven nogenlunde tørskoet.

Bestyrelsen

Egeskovbrynet nord for Trappendalvej

Træerne og de unge buske danner sammen en helhed.

Egeskovbrynet mod vest og mod nord er efter skovfogedens anvisninger blevet udtyndet, således at de smukkeste træer kan få lov til at udvikle sig.

Bestyrelsen 

Badebroen i vinterhi

Tak til alle dem, som har ydet en stor arbejdsindsats.

Badebroen blev taget op lørdag den 28. september efter en flot sæson.

Den forventes at stå klar igen i begyndelsen af maj 2020.

Bestyrelsen

Borde-bænkesæt

Her ses et billede af en FØR og EFTER behandling.

Alle borde-bænkesæt har fået et efterårs-eftersyn suppleret med reparationer og bemaling.

Bestyrelsen

 

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Området med sand ønskes friholdt for ukrudt.

Ukrudtet på legepladsen bekæmpes på en miljøvenlig måde ved anvendelse af en gasbrænder.

Bestyrelsen

Forsøgsordningen med igloerne

Sådan ser det ud, når affaldssorteringenen fungerer.

Bestyrelsen vil efter feriesæsonen i samarbejde med Kolding Kommune evaluere den nuværende forsøgsordning med igloerne på P-pladsen.

Der vil blive sat fokus på bl.a. behov, kapacitet og tømningsfrekvens samt på de enkelte grundejeres affaldsmængder og -kapacitet.

Håndtering af affald kan læses HER

Bestyrelsen

Vis hensyn

En venlig henstilling kan ofte være frugtbar.

Grundejerforeningen henstiller til medlemmerne, at de bestræber sig på ikke at slå græs eller arbejde med støjende maskiner tidligt om morgenen, sent om aftenen eller i tidsrummet mellem kl. 12.00 og kl. 14.00. 

Alle ønskes en god arbejdslyst.

Bestyrelsen

Hegnet langs Brombærvænget

Hegnet mod øst må IKKE klippes af grundejerne.

Med ønsket om et pænt og ensartet hegn mellem landmandsens mark og Brombærvænget er der lavet aftale med landmanden og entreprenøren om klipning før Skt. Hans.

Det henstilles derfor til grundejerne at undlade selv at klippe i dette hegn.

Bestyrelsen

 

Blomsterkummerne

Fint arbejde !

Det er planen, at alle blomsterkummer i Trappendal skal males hvide og beplantes i 2019.

Flere steder har flittige og hjælpsomme grundejere hjulpet til med forskønnelse af området med maling og beplantning af flere af blomsterkummerne.

Tak for indsatsatsen.

Bestyrelsen

Nærmeste hjertestarter

Den nærmeste hjertestarter findes på Overbakken 1

Der findes flere hjertestartere i området 6094 Hejls.

Den nærmeste hjertestarter findes i Teglgårdens sommerhusområde på adressen Overbakken 1.

Find hjertestarter på dette KORT

Bestyrelsen

Velkomstfolder

Lokale ejendomsmæglere oplyser ofte om ejerskifter.

Grundejerforeningens velkomstsfolder "Velkommen til Trappendal" udsendes til nye grundejere.

Folderens tekst kan også læses HER.

Kassereren udsender velkomstfolderen til nye grundejere, så snart de nødvendige oplysninger om et ejerskifte er kendt.

Bestyrelsen

 

 

Nye vejskilte

De nye tydelige vejskilte pynter op i landskabet.

Stor tilfredshed med Kolding Kommunes udskiftning af udtjente vejskilte.

Bestyrelsen

 

 

Sankt Hans aften søndag den 23. juni

Tak for opbakningen til årets Sankt Hans aften.

Tak til Marianne og Jens Peter for et vellykket arrangement.

Og tak til Carsten Winther for en fin båltale.

 

Bestyrelsen

 

Få 2.000 kr. for din gamle brændeovn

Ikke alle brændeovne har fået tildelt "Svanemærket".

Hvis man har en brændeovn fra 1994 eller før, er der en skrotningspræmie på 2.000 kr.

Regeringen har etableret en skrotningsordning for gamle brændeovne, som løber i perioden 2019-2020.

Skrotningspræmien fordeles efter først-til-mølle princippet. Læs mere HER

Bestyrelsen

 

Sådan får du ild i din brændeovn

Tænd op i brændeovnen på en miljøvenlig måde.

Se skorstensfejermester Henrik B. Jensens anbefalinger HER

Bestyrelsen

Sti anlagt

Den nyanlagte sti mellem Trappendal og Teglgården.

Grundejerforeningerne Trappendal, Teglgaarden og Mindegårdens Sommerland har i fællesskab med Kolding Kommune anlagt en stiforbindelse fra Trappendal via Søndervang til Havnevej. 

Bestyrelsen

 

Pas på bløde rabatter

Tunge køretøjer anbefales parkeret på P-pladsen.

Hvis tunge køretøjer kommer uden for vejene, kan der let opstå dybe hjulspor, hvor rabatterne er bløde. Skadevolderen holdes ansvarlig.

Hvis skaden er sket, ønskes bestyrelsen orienteret. 

Bestyrelsen

Oplevelser

Kolding by og omegn byder altid på mange oplevelser.

Grundejerne og deres gæster kan søge inspiration til forskellige oplevelser i Kolding Kommune på disse links:

www.visitkolding.dk

www.oplevkolding.dk

www.kort.oplevkolding.dk

www.Koldinghus.dk

www.destination-lillebaelt.dk/lillebaelt/brochuremateriale

Bestyrelsen

Tydelig adresselabel på postkassen?

En tydelig adresselabel gør det lettere for postbudet.

Hvis man ønsker en ny og tydelig adresselabel på sin postkasse, kan man få udskrevet en ny ved at rette henvendelse til bestyrelsen - evt. via hjemmesidens kontaktformular.

Bestyrelsen

Åbne postkasser

Åbne postkasser kan bruges til "særlige" forsendelser.

Der er flere postkasser, som står åbne og er ulåste.

Halvåbne postkasser skæmmer områdets postkasseanlæg og gør det desuden muligt for enhver at misbruge disse postkasser til uønskede forsendelser.

Det anbefales derfor at få dem låst.

Flere postkasser har utydelige adresser. 

Bestyrelsen

Nøgler

Bestyrelsen har reservenøgler til de fleste postkasser.

Der er kommet en ny hængelås på bommen ved P-pladsen.

De grundejere, som har en båd og ønsker at sætte den i vandet, kan mod at betale 100 kr.  rekvirere en nøgle til bommen hos bestyrelsens sekretær, Marianne Lund, som kan kontaktes via mail: mjpsommerhus@live.dk eller telefon 4016 7592.

Det vil blive registreret, hvem der får udleveret en nøgle.

Bestyrelsen

Min postkasse?

Den enkelte grundejer er ansvarlig for sin postkasse.

Husk at tømme postkassen jævnligt!

På Elkærgårdvej og Trappendalvej er der postkasseanlæg, som er tilknyttet hovedparten af grundeejerforeningens parceller. Hver enkelt grundejer er ansvarlig for sin egen postkasse.

Hvis man har mistet nøglen til sin postkasse i ét af disse anlæg, kan man i de fleste tilfælde mod betaling få anskaffet en ny hos bestyrelsens sekretær, Marianne Lund via mail: mjpsommerhus@live.dk eller telefon 4016 7592.

Bestyrelsen 

Grus til fri afbenyttelse

Stakke med stabilgrus er udlagt til fri afbenyttelse

På Elkærgårdvej og Trappendalvej er der stakke med stabilgrus til Trappendals grundejere.

Bestyrelsen

"Giv et praj" til Kolding Kommune

Huller i vejen? Observeret hærværk? Giv et praj.

Hunde skal føres i snor i Trappendal

De nye skilte har tekst med "Hund i snor" på 3 sprog.
For at minde om, at hunde skal føres i snor i Trappendal, er der flere steder opsat Hunde skal føres i snor-skilte
 
Reglen gælder ikke kun de steder, hvor der er opsat skilte men gælder for alle hunde i hele Trappendalområdet.

Bestyrelsen

Appel til trafikanterne

En lavere hastighed kan ofte være passende.

Af hensyn til såvel medtrafikanter som til vejenes beskaffenhed appelleres til "Kørsel med omtanke".

Bestyrelsen

Kun "levende" hegn

Ovenstående hegn er ikke et "levende" hegn.

Kolding Kommune fastslår i en henvendelse til bestyrelsen medio 2018, at Byplanvedtægt nr. 5 for sommerhusområdet Trappendal fortsat er gældende.

Om etablering af hegn står der i § 5 stk. 6 følgende: ”Hegn i naboskel og mod vej og sti må kun etableres som levende hegn med max. højde på 1,80 m”.

Alle andre former for hegn som f.eks. stakit er således ikke i overensstemmelse med gældende vedtægt.

Bestyrelsen.

Tydeligt husnummer på alle sommerhuse ?

Tidens tand kan nemt sætte sit præg mange steder.

Det kan være en god idé at efterse, om husnummeret på ens eget sommerhus er let at få øje på.

Bestyrelsen

Campingvogne ?

Det er i strid med byplanvedtægtens og byggelovens bestemmelser at opstille campingvogne mere eller mindre permanent i sommerhusområdet. 

Læs HER

Bestyrelsen

Affald i læhegn ?

Tomme øldåser og plast hører ikke hjemme i læhegn.

Der må ikke kastes affald eller grenafklip i læhegn eller på fællesarealer.

Bestyrelsen

Synlige skelpæle ?

En markeringspæl kan evt. gøre skellet mere synligt.

På baggrund af en henvendelse fra Kolding Kommune til Grundejerforeningen Trappendal vedrørende tilsyn af hegn er der behov for en tydelig markering af parcellernes skelpæle.       

Man skal derfor anmode om, at alle skelpæle bliver synlige - evt. med en særlig markering.

Bestyrelsen

Max. højde: 1,80 m !

Det er den enkelte grundejer, der har ansvaret for ikke at have nogen hæk, der er højere end 1,80 m.

"Hegn i naboskel og mod vej og sti må kun etableres som levende hegn med en max. højde på 1,80 m".

Manglende efterlevelse af denne vedtægt kan medføre påbud og indberetning til Kolding Kommune.

Bestyrelsen

Hegnet langs landmandens mark

Hegnet ønskes klippet i en højde af minimum 1 m.

Grundejerforeningen har ansvaret for beskæringen af bl.a. det nord-sydgående hegn øst for Brombærvænget - langs landmandens mark.

Bestyrelsen

Beskæring - Hvem? - Hvordan? - Hvornår?

Grundejerne må gerne hjælpe til med beskæringen

Kolding Kommunes annvisninger for beskæring og vedligeholdelse af hegn kan læses HER

Grundejernes ansvar: Hegn i naboskel (=hæk) og mod vej og sti må kun etableres som levende hegn med en max. højde på 1,80 m. 

Grundejerforeningens ansvar: Alle øvrige hegn.

Bestyrelsen

Beskæring og fældning

Nogle træer skaber utryghed i nabolaget.

Kolding Kommune har givet tilladelse til beskæring og/eller fældning af udvalgte træer.

Træet på billedet anbefales beskåret.

Bestyrelsen