OPSLAGSTAVLEN

Sankt Hans i Trappendal

Godt 100 personer deltog i Sct Hans arrangementet.

Torsdag den 23. juni var der vanen tro Sankt Hans arrangement på plænen ved stranden fra kl. 20.00.

I den smukkeste sommeraften blev der holdt båltale, tændt bål og sunget fællessang.

Båltaler var Knud Erik Dinesen

Tak for deltagelsen  

Bestyrelsen

24.06.2022

Tour de France 2022

Der bliver fokus på Hejlsminde søndag den 3. juli.

Tour de France lægger ruten forbi Hejlsminde i 2022.

Se ruten Vejle - (Hejlsminde) - Sønderborg HER

Læs om trafikreguleringen den 3. juli HER

Bestyrelsen

30.04.2022

 

Ansigtsløftning til de 2 postkasseanlæg

Et nymalet anlæg forventes at pynte i landskabet.

Trappendals postkasseanlæg trænger til en ansigtsløfning, og der er derfor indgået en aftale om nymaling af træværket efter en forudgående rensning. 

I forbindelse med dette arbejde vil alle opslag blive fjernet. 

Bestyrelsen

22.06.2022

Badebroen er søsat

Flere billeder findes under fanebladet FOTOALBUM.

Stor tak til "brobisserne", som endnu engang har brugt en hel lørdag og har udført et stort stykke arbejde til glæde for fællesskabet.

Bestyrelsen

15.05.2022

KOLDING KOMMUNE: Orientering vedr. hække og hegn

Kolding Kommune har efter kommunesammenlægningen modtaget en del henvendelser om vedligehold og pleje af hegn og hække i Trappendal sommerhusområde og appellerer derfor til alle grundejere i skrivelse - dateret 22. april 2022 - om at overholde ”de regler og intentioner, der er fastlagt i Partiel Byplanvedtægt nr. 5 og servitut lyst under 03.07.1974-9447-41 samt intentionerne med disse planlægningsmæssige værktøjer”.

”Desuden fastlægger byplanvedtægten, at hegn i naboskel og mod vej og sti kun må etableres som levende hegn med max. højde på 1,8 meter.”

På grundejerforeningens hjemmeside under fanen ”INFORMATIONER” --> ”Byplanvedtægten” finder man ovennævnte dokumenter i deres fulde længde

Bestyrelsen

23.04.2022

Affald på Slåenvænget

Det efterladte materiale ligner knust beton.

Der er efterladt affald på grundejerforeningens fællesareal for enden af Slåenvænget, hvilket ikke er tilladt og derfor bedes fjernet af de(n) ansvarlige.

Bestyrelsen

23.04.2022

Legepladsen er klar til en ny sæson

Det er udlagt et nyt lag faldgrus under gyngerne.

Der er blevet udført diverse forbedringer på legepladsen.

Bestyrelsen

25.03.2022

 

Grundejerforeningen klipper egne hegn

Grundejerforeningen klipper alle sine egne hegn.

Med ønsket om pæne og ensartede hegn er der indgået aftaler med entreprenør om klipning af alle grundejerforeningens hegn.

Det henstilles derfor til grundejerne kun at klippe i egne hegn.

Bestyrelsen

11.04.2022

 

Vis hensyn

En venlig henstilling kan ofte være frugtbar.

Grundejerforeningen henstiller til medlemmerne, at de bestræber sig på ikke at slå græs eller arbejde med støjende maskiner tidligt om morgenen, sent om aftenen eller i tidsrummet mellem kl. 12.00 og kl. 14.00. 

Alle ønskes en god arbejdslyst.

Bestyrelsen

Ejerskifte ?

HUSK at orientere kassereren om ejerskifte rettidigt.

Det er vigtigt at give kassereren besked om ejerskifte jfr. vedtægtens § 4:

”Foreningen skal underrettes om ejerskifte og dermed medlemsskifte, og indtil dette har fundet sted, hæfter sælger for kontingentet.”

Bestyrelsen

 

Ny privatadresse?

Husk også at oplyse om ændring af privatadresse.

Listen over foreningens medlemmer opdateres løbende.

Der appelleres derfor til at give os oplysninger om nye data.

På forhånd tak.

Bestyrelsen 

"Velkommen til Trappendal"

Lokale ejendomsmæglere oplyser ofte om ejerskifter.

Så snart de nødvendige oplysninger om et ejerskifte er kendt, sender grundejerforeningens kasserer "Velkommen til Trappendal" via postvæsenet eller elektronisk, hvis mailadresse er oplyst.

Teksten kan læses HER.

Bestyrelsen

 

 

Forsøgsordningen med igloerne

Sådan ser det ud, når affaldssorteringenen fungerer.

Bestyrelsen vil efter feriesæsonen i samarbejde med Kolding Kommune evaluere den nuværende forsøgsordning med igloerne på P-pladsen.

Der vil blive sat fokus på bl.a. behov, kapacitet og tømningsfrekvens samt på de enkelte grundejeres affaldsmængder og -kapacitet.

Håndtering af affald kan læses HER

Bestyrelsen

Nærmeste hjertestarter

Den nærmeste hjertestarter findes på Overbakken 1

Der findes flere hjertestartere i området 6094 Hejls.

Den nærmeste hjertestarter findes i Teglgårdens sommerhusområde på adressen Overbakken 1.

Find hjertestarter på dette KORT

Bestyrelsen

Nu er vi nået op på 98 %, og det letter bestyrelsens arbejde. Tak for hjælpen

E-post er hurtig, praktisk og billig. Tjek også SPAM-mappen.

Da den væsentligste kommunikation mellem grundejere og bestyrelse foregår elektronisk, opfordres grundejerforeningens medlemmer til at oplyse anvendelig e-mailadresse til bestyrelsen - men gerne også et telefonnummer.

98 % af grundejerne er pt. registreret med mailadresse og telefonnummer. Hvis man har fået en ny mailadresse, hører vi det naturligvis også gerne. 

Alle medlemmer, som har oplyst anvendelig mailadresse, indkaldes til generalforsamling fra denne mailadresse: no-reply-trap@outlook.dk

Man er velkommen til at anvende denne hjemmesides kontaktformular, "KONTAKT BESTYRELSEN".

Man kan også blot sende sin mailadresse og tlf.nr. direkte til jespersenaage@gmail.com.

På forhånd tak

Bestyrelsen

11.04.2022

Grus til fri afbenyttelse

Stakke med stabilgrus er til fri afbenyttelse.

På Elkærgårdvej og Trappendalvej er der stakke med stabilgrus til Trappendals grundejere.

Bestyrelsen

Pas på bløde rabatter

Tunge køretøjer anbefales parkeret på P-pladsen.

Hvis tunge køretøjer kommer uden for vejene, kan der let opstå dybe hjulspor, hvor rabatterne er bløde. Skadevolderen holdes ansvarlig.

Hvis skaden er sket, ønskes bestyrelsen orienteret. 

Bestyrelsen

Trampestier

På strækningen passeres den karakteristiske mølle.

Måske er ikke alle klar over eksistensen af trampestien, som forbinder Slåenvænget med Vargårdevej. På billedet er stien markeret med gul farve. Distancen er ca. 500 m.

Trampestien gennem skoven mellem Skovløkken og rensningsanlægget er kun ca. 100 m lang.

Husk at holde afstand.

Bestyrelsen

 

Oplevelser

Kolding by og omegn byder altid på mange oplevelser.

Grundejerne og deres gæster kan søge inspiration til forskellige oplevelser i Kolding Kommune på disse links:

www.visitkolding.dk

www.oplevkolding.dk

www.kort.oplevkolding.dk

www.Koldinghus.dk

www.destination-lillebaelt.dk/lillebaelt/brochuremateriale

Bestyrelsen

Nøgler

Bestyrelsen har reservenøgler til de fleste postkasser.

POSTKASSENØGLE:

På Elkærgårdvej og Trappendalvej er der postkasseanlæg, som er tilknyttet hovedparten af grundeejerforeningens parceller. Hver enkelt grundejer er ansvarlig for sin egen postkasse.

Hvis man har mistet nøglen til sin postkasse i ét af disse anlæg, kan man i de fleste tilfælde mod betaling få anskaffet en ny ved henvendelse til bestyrelsesmedlem, Kristian Kronborg.

Hvis man udskifter postkassens lås, vil besyrelsen gerne orienteres for at kunne videregive denne oplysning.

BOMNØGLE:

Der er den 2. oktober 2020 kommet en ny hængelås på bommen ved P-pladsen.

De grundejere, som har en båd og ønsker at sætte den i vandet, kan mod at betale 200 kr.  rekvirere en nøgle til bommen hos bestyrelsen.

Det vil blive registreret, hvem der får udleveret en nøgle.

Bestyrelsen

27.03.2022

Åbne postkasser

Åbne postkasser kan misbruges !

Husk at tømme postkassen jævnligt!

Der er flere postkasser, som står åbne og er ulåste.

Halvåbne postkasser skæmmer områdets postkasseanlæg og gør det desuden muligt for enhver at misbruge disse postkasser til uønskede forsendelser.

Det anbefales derfor at få dem låst.

Man må gerne give sin postkasse en ansigtsløftning ved behov.

Flere postkasser har utydelige adresser. 

Bestyrelsen

21.04.2022

Tydelig adresselabel på postkassen?

En tydelig adresselabel gør det lettere for postbudet.

Hvis man ønsker en ny og tydelig adresselabel på sin postkasse, kan man få udskrevet en ny ved at rette henvendelse til bestyrelsen - evt. via hjemmesidens kontaktformular.

Bestyrelsen

Hunde skal føres i snor i Trappendal

De nye skilte har tekst med "Hund i snor" på 3 sprog.
For at minde om, at hunde skal føres i snor i Trappendal, er der flere steder opsat Hunde skal føres i snor-skilte
 
Reglen gælder ikke kun de steder, hvor der er opsat skilte men gælder for alle hunde i hele Trappendalområdet.

Bestyrelsen

Appel til trafikanterne

En lavere hastighed kan ofte være passende.

Af hensyn til såvel medtrafikanter som til vejenes beskaffenhed appelleres til "Kørsel med omtanke".

Bestyrelsen

Kun "levende" hegn

Ovenstående hegn er ikke et "levende" hegn.

Kolding Kommune fastslår i en henvendelse til bestyrelsen medio 2018, at Byplanvedtægt nr. 5 for sommerhusområdet Trappendal fortsat er gældende.

Om etablering af hegn står der i § 5 stk. 6 følgende: ”Hegn i naboskel og mod vej og sti må kun etableres som levende hegn med max. højde på 1,80 m”.

Alle andre former for hegn som f.eks. stakit er således ikke i overensstemmelse med gældende vedtægt.

Bestyrelsen.

Campingvogne ?

Det er i strid med byplanvedtægtens og byggelovens bestemmelser at opstille campingvogne mere eller mindre permanent i sommerhusområdet. 

Læs HER

Bestyrelsen

Tydeligt husnummer på alle sommerhuse ?

Tidens tand kan nemt sætte sit præg mange steder.

Det kan være en god idé at efterse, om husnummeret på ens eget sommerhus er let at få øje på.

Bestyrelsen

Beskæring - Hvem? - Hvordan? - Hvornår?

Grundejerne må gerne hjælpe til med beskæringen

Kolding Kommunes annvisninger for beskæring og vedligeholdelse af hegn kan læses HER

Grundejernes ansvar: Hegn i naboskel (=hæk) og mod vej og sti må kun etableres som levende hegn med en max. højde på 1,80 m. 

Grundejerforeningens ansvar: Alle øvrige hegn.

Bestyrelsen

Beskæring og fældning

Nogle træer skaber utryghed i nabolaget.

Kolding Kommune har givet tilladelse til beskæring og/eller fældning af udvalgte træer.

Træet på billedet anbefales beskåret.

Bestyrelsen

Japansk pileurt ønskes fjernet

Denne invasive art af pileurt er uønsket i området.

Alle opfordres til at bekæmpe den invasive japanske pileurt.

Bestyrelsen

Sådan får du ild i din brændeovn

Tænd op i brændeovnen på en miljøvenlig måde.

Se skorstensfejermester Henrik B. Jensens anbefalinger HER

Bestyrelsen

Synlige skelpæle ?

En markeringspæl kan evt. gøre skellet mere synligt.

På baggrund af en henvendelse fra Kolding Kommune til Grundejerforeningen Trappendal vedrørende tilsyn af hegn er der behov for en tydelig markering af parcellernes skelpæle.       

Man skal derfor anmode om, at alle skelpæle bliver synlige - evt. med en særlig markering.

Bestyrelsen