OPSLAGSTAVLEN

Badebroen kom på land den 2. oktober 2021

Billede af badebroen før landsætning den 02.10.2021.

Badebroen blev sat på land den 2. oktober efter en fin sæson.

Stor tak til alle "brobizzer" for veludført arbejde samt for fin forplejnung.

Bestyrelsen

 

Generalforsamling den 24. oktober

Medlemskontrol vil blive foretaget ved ankomst.

Den udsatte ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Trappendal afvikles søndag den 24. oktober kl. 14 på Restaurant Skamlingsbanken, Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund. 

Se mere HER

Indkaldelser er udsendt i september måned til alle mailadresser, som bestyrelsen har fået oplyst af grundejerforeningens medlemmer.

Bestyrelsen

Private tiltag?

De oprindelige græsrabatter må ikke fjernes.

Det er ikke tilladt at foretage ændringer på grundejerforeningens arealer uden bestyrelsens accept.

Det gælder ligeledes græsrabatterne langs vejene i Trappendal.

Bestyrelsen

Rutsjebanen er udskiftet

Nu er det atter muligt at komme helskindet ned.

Den gamle rutsjebane var revnet, og en ny er sat op.

Bestyrelsen

 

El-nettet fremtidssikres

De røde linjer viser forbindelserne til netstationerne.

TRE-FORs forstærkning og fremtidssikring af el-nettet i Trappendal er påbegyndt og forventes afsluttet i september/oktober 2021.

Aktiviteterne består i: 

  • udskiftning af de 3 netstationer                     (markeret med de røde cirkler):

           St.2064 ved Trappendalvej 27

           St.2538 bagved Humlevænget 40

           St.2681 bagved Kirsebærvænget 7  

  • udskiftning af ca. 1,4 km                              10 kV kabel imellem netstationerne (markeret med de røde linjer) 

Der nedgraves nye kabler som erstatning for de eksisterende, og de nuværende netstationer udskiftes. 

Under arbejdet vil der forekomme midlertidige strømafbrydelser, som forinden vil blive meddelt via TRE-FORs SMS-service.

Det anbefales derfor, at man tilmelder sig denne service på dette link: https://trefor.dk/elnet/driftsinfo/tilmelding-til-sms-ordning

Efter nedgravningen retablerer TRE-FOR området.

Bestyrelsen

Grundejerforeningen klipper egne hegn

Grundejerforeningen klipper alle sine egne hegn.

Med ønsket om pæne og ensartede hegn er der indgået aftaler med entreprenør om klipning af alle grundejerforeningens hegn.

Det henstilles derfor til grundejerne at undlade at klippe i disse hegn.

Bestyrelsen

 

Ejerskifte ?

HUSK at orientere kassereren om ejerskifte rettidigt.

Det er vigtigt at give kassereren besked om ejerskifte jfr. vedtægtens § 4:

”Foreningen skal underrettes om ejerskifte og dermed medlemsskifte, og indtil dette har fundet sted, hæfter sælger for kontingentet.”

Bestyrelsen

 

Vis hensyn

En venlig henstilling kan ofte være frugtbar.

Grundejerforeningen henstiller til medlemmerne, at de bestræber sig på ikke at slå græs eller arbejde med støjende maskiner tidligt om morgenen, sent om aftenen eller i tidsrummet mellem kl. 12.00 og kl. 14.00. 

Alle ønskes en god arbejdslyst.

Bestyrelsen

Attraktive fællesarealer

Januar 2021: Blomsterkummer for enden af den nye sti.

En tiltrængt udskiftning af grundejerforeningens hegn langs Trappendalvej nord for Brombærvænget er udført som et led i renoveringen af det tilstødende fællesareal.

Bestyrelsen

Japansk pileurt ønskes fjernet

Denne invasive art af pileurt er uønsket i området.

Alle opfordres til at bekæmpe den invasive japanske pileurt.

Bestyrelsen

Ny privatadresse?

Husk også at oplyse om ændring af privatadresse.

Listen over foreningens medlemmer opdateres løbende.

Der appelleres derfor til at give os oplysninger om nye data.

På forhånd tak.

Bestyrelsen 

Velkomstfolder

Lokale ejendomsmæglere oplyser ofte om ejerskifter.

Grundejerforeningens velkomstsfolder "Velkommen til Trappendal" udsendes til nye grundejere.

Folderens tekst kan også læses HER.

Kassereren udsender velkomstfolderen til nye grundejere, så snart de nødvendige oplysninger om et ejerskifte er kendt.

Bestyrelsen

 

 

Nu er vi nået op på 98 %, og det letter bestyrelsens arbejde. Tak for hjælpen

E-post er hurtig, praktisk og billig. Tjek også SPAM-mappen.

Da den væsentligste kommunikation mellem grundejere og bestyrelse foregår elektronisk, opfordres grundejerforeningens medlemmer til at oplyse anvendelig e-mailadresse til bestyrelsen - og evt. også et telefonnummer.

98 % af grundejerne er pt. registreret med mailadresse og telefonnummer. Hvis man har fået en ny mailadresse, hører vi det naturligvis også gerne. 

Alle medlemmer, som har oplyst anvendelig mailadresse, har modtaget en mail fra denne mailadresse: no-reply-trap@outlook.dk om den aflyste generalforsamling. 

Man er velkommen til at anvende denne hjemmesides kontaktformular, "KONTAKT BESTYRELSEN".

Man kan også blot sende sin mailadresse og tlf.nr. direkte til jespersenaage@gmail.com.

På forhånd tak

Bestyrelsen

Trampestier

På strækningen passeres den karakteristiske mølle.

Måske er ikke alle klar over eksistensen af trampestien, som forbinder Slåenvænget med Vargårdevej. På billedet er stien markeret med gul farve. Distancen er ca. 500 m.

Trampestien gennem skoven mellem Skovløkken og rensningsanlægget er kun ca. 100 m lang.

Husk at holde afstand.

Bestyrelsen

 

Grus til fri afbenyttelse

Stakke med stabilgrus er til fri afbenyttelse.

På Elkærgårdvej og Trappendalvej er der stakke med stabilgrus til Trappendals grundejere.

Bestyrelsen

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Området med sand ønskes friholdt for ukrudt.

Ukrudtet på legepladsen bekæmpes på en miljøvenlig måde - enten fysisk eller ved anvendelse af en gasbrænder.

Bestyrelsen

Egeskovbrynet nord for Trappendalvej

Træerne og de unge buske danner sammen en helhed.

Egeskovbrynet mod vest og mod nord er efter skovfogedens anvisninger blevet udtyndet, således at de smukkeste træer kan få lov til at udvikle sig.

Bestyrelsen 

Forsøgsordningen med igloerne

Sådan ser det ud, når affaldssorteringenen fungerer.

Bestyrelsen vil efter feriesæsonen i samarbejde med Kolding Kommune evaluere den nuværende forsøgsordning med igloerne på P-pladsen.

Der vil blive sat fokus på bl.a. behov, kapacitet og tømningsfrekvens samt på de enkelte grundejeres affaldsmængder og -kapacitet.

Håndtering af affald kan læses HER

Bestyrelsen

Nærmeste hjertestarter

Den nærmeste hjertestarter findes på Overbakken 1

Der findes flere hjertestartere i området 6094 Hejls.

Den nærmeste hjertestarter findes i Teglgårdens sommerhusområde på adressen Overbakken 1.

Find hjertestarter på dette KORT

Bestyrelsen

Pas på bløde rabatter

Tunge køretøjer anbefales parkeret på P-pladsen.

Hvis tunge køretøjer kommer uden for vejene, kan der let opstå dybe hjulspor, hvor rabatterne er bløde. Skadevolderen holdes ansvarlig.

Hvis skaden er sket, ønskes bestyrelsen orienteret. 

Bestyrelsen

Oplevelser

Kolding by og omegn byder altid på mange oplevelser.

Grundejerne og deres gæster kan søge inspiration til forskellige oplevelser i Kolding Kommune på disse links:

www.visitkolding.dk

www.oplevkolding.dk

www.kort.oplevkolding.dk

www.Koldinghus.dk

www.destination-lillebaelt.dk/lillebaelt/brochuremateriale

Bestyrelsen

Tydelig adresselabel på postkassen?

En tydelig adresselabel gør det lettere for postbudet.

Hvis man ønsker en ny og tydelig adresselabel på sin postkasse, kan man få udskrevet en ny ved at rette henvendelse til bestyrelsen - evt. via hjemmesidens kontaktformular.

Bestyrelsen

Åbne postkasser

Åbne postkasser kan bruges til "særlige" forsendelser.

Der er flere postkasser, som står åbne og er ulåste.

Halvåbne postkasser skæmmer områdets postkasseanlæg og gør det desuden muligt for enhver at misbruge disse postkasser til uønskede forsendelser.

Det anbefales derfor at få dem låst.

Flere postkasser har utydelige adresser. 

Bestyrelsen

Nøgler

Bestyrelsen har reservenøgler til de fleste postkasser.

Der er den 2. oktober 2020 kommet en ny hængelås på bommen ved P-pladsen.

De grundejere, som har en båd og ønsker at sætte den i vandet, kan mod at betale 200 kr.  rekvirere en nøgle til bommen hos bestyrelsen.

Det vil blive registreret, hvem der får udleveret en nøgle.

Bestyrelsen

Min postkasse?

Den enkelte grundejer er ansvarlig for sin postkasse.

Husk at tømme postkassen jævnligt!

På Elkærgårdvej og Trappendalvej er der postkasseanlæg, som er tilknyttet hovedparten af grundeejerforeningens parceller. Hver enkelt grundejer er ansvarlig for sin egen postkasse.

Hvis man har mistet nøglen til sin postkasse i ét af disse anlæg, kan man i de fleste tilfælde mod betaling få anskaffet en ny ved henvendelse til bestyrelsen.

Hvis man udskifter postkassens lås, vil besyrelsen gerne orienteres for at kunne videregive denne oplysning.

Bestyrelsen 

Hunde skal føres i snor i Trappendal

De nye skilte har tekst med "Hund i snor" på 3 sprog.
For at minde om, at hunde skal føres i snor i Trappendal, er der flere steder opsat Hunde skal føres i snor-skilte
 
Reglen gælder ikke kun de steder, hvor der er opsat skilte men gælder for alle hunde i hele Trappendalområdet.

Bestyrelsen

Sådan får du ild i din brændeovn

Tænd op i brændeovnen på en miljøvenlig måde.

Se skorstensfejermester Henrik B. Jensens anbefalinger HER

Bestyrelsen

Appel til trafikanterne

En lavere hastighed kan ofte være passende.

Af hensyn til såvel medtrafikanter som til vejenes beskaffenhed appelleres til "Kørsel med omtanke".

Bestyrelsen

Kun "levende" hegn

Ovenstående hegn er ikke et "levende" hegn.

Kolding Kommune fastslår i en henvendelse til bestyrelsen medio 2018, at Byplanvedtægt nr. 5 for sommerhusområdet Trappendal fortsat er gældende.

Om etablering af hegn står der i § 5 stk. 6 følgende: ”Hegn i naboskel og mod vej og sti må kun etableres som levende hegn med max. højde på 1,80 m”.

Alle andre former for hegn som f.eks. stakit er således ikke i overensstemmelse med gældende vedtægt.

Bestyrelsen.

Tydeligt husnummer på alle sommerhuse ?

Tidens tand kan nemt sætte sit præg mange steder.

Det kan være en god idé at efterse, om husnummeret på ens eget sommerhus er let at få øje på.

Bestyrelsen

Campingvogne ?

Det er i strid med byplanvedtægtens og byggelovens bestemmelser at opstille campingvogne mere eller mindre permanent i sommerhusområdet. 

Læs HER

Bestyrelsen

Synlige skelpæle ?

En markeringspæl kan evt. gøre skellet mere synligt.

På baggrund af en henvendelse fra Kolding Kommune til Grundejerforeningen Trappendal vedrørende tilsyn af hegn er der behov for en tydelig markering af parcellernes skelpæle.       

Man skal derfor anmode om, at alle skelpæle bliver synlige - evt. med en særlig markering.

Bestyrelsen

Beskæring - Hvem? - Hvordan? - Hvornår?

Grundejerne må gerne hjælpe til med beskæringen

Kolding Kommunes annvisninger for beskæring og vedligeholdelse af hegn kan læses HER

Grundejernes ansvar: Hegn i naboskel (=hæk) og mod vej og sti må kun etableres som levende hegn med en max. højde på 1,80 m. 

Grundejerforeningens ansvar: Alle øvrige hegn.

Bestyrelsen

Beskæring og fældning

Nogle træer skaber utryghed i nabolaget.

Kolding Kommune har givet tilladelse til beskæring og/eller fældning af udvalgte træer.

Træet på billedet anbefales beskåret.

Bestyrelsen